شرایط و ظوابط استفاده :

۱) درصورت خرید کالا در ساعت  12ظهر، ارسال کالا روز بعد انجام می شود و همچنین در صورت خرید کالا در روزهای پنج شنبه و جمعه ارسال کالا در روز شنبه انجام می شود.

۲) قبل از پرداخت نهایی از صحیح بودن آدرس و کدپستی خود اطمینان حاصل فرمایید.

۳) زمان تقریبی تحویل سغارش براساس پست سفارشی ۵الی۷ روز و  بر اساس پست پیشتاز ۲الی۳روز می باشد.

4) در هنگام خرید لباسها حتما به سایز بندی ها توجه فرمایید.